De praktijkbegeleider van de stageorganisatie

Van de organisatie wordt gevraagd een praktijkbegeleider aan te wijzen die bereid en in staat is medeverantwoordelijkheid te dragen voor de leersituatie van de stagiair.

Eisen waaraan de praktijkbegeleider dient te voldoen:

Jaar 2:

 • Kennis heeft van het werkveld IVK
 • Betrekken van student bij de taak/ positie van eigen organisatie en functie
 • Bewaking van uitvoering taken
 • Neemt kennis van stage werkplan bij aanvang taken
 • Geeft adviesbeoordeling bij afronding

Jaar 3:

 • Door opleiding en/of ervaring in staat is de student op inhoudelijk verantwoorde wijze en op hbo-niveau te begeleiden.
 • Kennis neemt en gebruik maakt van de studiehandleiding specialiserende stage.
 • Op gezette tijden een begeleidingsgesprek voert met de stagiair, waarbij taken en functioneren worden geëvalueerd.
 • Bereid is bij problemen in overleg te gaan met de stagiair en de stagedocent over passende maatregelen om het functioneren van de stagiair te verbeteren.
 • Bereid en in staat is een inwerkperiode te bieden aan de stagiair.
 • Bereid en in staat is de stagiair ruimte te geven om toe te werken naar een passende mate van zelfstandig functioneren met eigen verantwoordelijkheden.
 • Deelneemt aan de begeleidingsgesprekken met de stagedocent van de opleiding.
 • Halverwege de stageperiode een tussentijds beoordelingsgesprek voert met de stagiair en de stagedocent.
 • Tussentijds en aan het eind van de stageperiode een beoordeling kan geven over het functioneren van de stagiair binnen zijn organisatie.