Opleidingsraad en BOIS

De Opleidingsraad is binnen de samenwerking opleiding en werkveld het besluitvormend orgaan. In de Opleidingsraad hebben 14 besturen, de Universiteit Utrecht, het kenniscentrum en de opleiding zitting. Er zijn 3 tot 4 overleggen per studiejaar. In het studiejaar 2019-2020 krijgen besturen in de Tweede Schil de gelegenheid om toe te treden tot de opleidingsraad.

De Opleidingsraad wordt aangestuurd door een regieteam bestaande uit 4 leden uit de Opleidingsraad. Doel van het regieteam is om sturing te geven aan de ontwikkeling van het werkplekleren en de gemaakte afspraken binnen de samenwerkingsovereenkomst.

Naast de Opleidingsraad is er het BOiS overleg. In dit overleg hebben van de 14 deelnemende besturen mensen zitting die op bovenschools niveau het opleiden binnen het bestuur aansturen. Vanuit de opleiding hebben verschillende instituutsopleiders, een lid van het managementteam, de medewerker curriculumontwikkeling en de coördinator werkplekleren zitting.

Het BOIS overleg wordt aangestuurd door het kernteam. Het kernteam bestaat uit twee leden van de deelnemende besturen en de coördinator werkplekleren vanuit de opleiding. Het doel van het kernteam is het ontwikkelen van het werkplekleren binnen de samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking leidt tot een slagvaardige organisatie waarbij de kwaliteit van het opleiden geborgd wordt.