Propedeuse IBA

Informatie voor bedrijven Praktijkbureau FEM

U ontvangt deze informatie omdat u een (potentiële) opdrachtgever bent voor het programma “Project Adviesbureau”. Ontzettend bedankt, fijn dat u met ons wil samenwerken in het onderwijs.

Wij zijn blij met deze samenwerking omdat u een groep jonge mensen de kans geeft in het echt te ervaren hoe het is om voor een bedrijf een consultancyopdracht te doen en zij zo een beeld krijgen waar zij voor worden opgeleid.

U krijgt er ook wat voor terug: studenten die onbevooroordeeld een frisse blik werpen op uw organisatie en u hopelijk verrassen met hun adviezen om nóg duurzamer, nóg verantwoorder en nóg slimmer te ondernemen.

Inleiding

De opleidingen Business Management, Bedrijfskunde en Facility Management van Hogeschool Utrecht richten zich op het opleiden van studenten die graag actief zijn in leidinggevende functies binnen bedrijven in verschillende sectoren. Een belangrijk onderdeel van de studie is het leren in de praktijk. Daarom wordt de student al vanaf het propedeusejaar in contact gebracht met het werkveld. Zo leert de student onder begeleiding waar al die (soms abstracte) kennis toe dient en ervaart de student direct hoe bepaalde vaardigheden helpen de communicatie en samenwerking te versoepelen.

De vorm van praktijkonderwijs die wij aan de studenten in ons propedeusejaar bieden ziet er als volgt uit:

Semester 1: Project Business Plan
September tot januari
Studenten werken in groepjes van circa vijf studenten gedurende een half jaar aan een project binnen een realistische onderwijssituatie. Zij werken aan het opzetten van een eigen bedrijf voor een externe opdrachtgever. Gedurende veertien onderwijsweken wordt parallel aan de project-werkzaamheden theorieles en vaardighedentrainingen aangeboden op precies relevante momenten. De theorie komt uit de domeinen bedrijfskunde, marketing, bedrijfseconomie, management & leiderschap, onderzoeksvaardigheden en communicatieve vaardigheden.

Semester 2: Project Adviesbureau
Februari tot juni
Studenten werken in groepjes van circa vijf studenten gedurende een half jaar aan het tweede project: onderzoek doen en advies uitbrengen aan een bedrijf. Doel is om voor het bedrijf op zoek te gaan naar verbeteringen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Gedurende de onderwijsweken zal iedere groep studenten onderzoek doen voor een zelf te vinden “opdrachtgever”. Voor het bedrijf wordt omgevings-, markt- en intern onderzoek gedaan om tot adviezen te kunnen komen die bevorderlijk zijn op het gebied van People, Planet, Profit.

Algemene Informatie

Hogeschool Utrecht (HU)
De HU is een grote hogeschool die centraal in Nederland gevestigd is. Met de zeventig opleidingen op het gebied van gezondheidszorg, communicatie en journalistiek, educatie, natuur en techniek, maatschappij en recht en economie en management bestrijkt de HU vrijwel alle maatschappelijke velden. Jaarlijks studeren meer dan 5000 studenten af aan de verschillende opleidingen. Meer nog dan een onderwijsinstelling is de HU een kennisinstituut. De docenten onderhouden intensieve contacten met de beroepspraktijk. Door toegepast onderzoek weten ze het vakgebied steeds verder te verdiepen. De HU werkt nauw samen met andere onderwijsinstellingen, met het bedrijfsleven, met overheden en maatschappelijke organisaties om in constante wisselwerking het onderwijsaanbod en de hierbij behorende kennis op peil te houden.

De Hogeschool Utrecht bestaat uit verschillende Instituten, Academies en Centra. Eén daarvan is het instituut voor Bedrijfskunde.

Instituut voor Bedrijfskunde
Het instituut voor Bedrijfskunde bestaat uit de volgende opleidingen:

 • Bedrijfskunde (BDK) waaronder Business Management (BM)
 • Facility Management (FM)
 • Logistics Management (LM)
Kenmerkend voor dit instituut is dat het praktijkelement tijdens de studie een belangrijke plaats inneemt; het aandeel van projecten, practica, gastcolleges, bedrijfsbezoeken, praktijkopdrachten, stages en de afstudeeropdracht beslaat ongeveer een derde van de totale studie.

 

Programma & Praktische informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn essentieel binnen het bedrijfsleven op zowel internationaal als nationaal niveau. Met name circulaire economie is een belangrijk begrip geworden. Diverse technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat er binnen bedrijven kansen liggen voor het creëren van toegevoegde waarde voor alle aan het bedrijf verbonden stakeholders (klanten, leveranciers, aandeelhouders en de maatschappij).

In het programma Project Adviesbureau gaat de student binnen een bestaande organisatie onderzoek doen naar de huidige situatie en een oplossing ontwikkelen om organisatieonderdelen ook daadwerkelijk te verduurzamen en zo waarde te creëren.

Denk bijvoorbeeld aan het duurzaam inkopen van producten en diensten maar ook ‘Het Nieuwe Werken’, slimmer reizen etc. Dit allemaal om geld te besparen en beter te zorgen voor mens en milieu. Het onderwijsprogramma van twee keer veertien onderwijsweken bestaat uit drie hoofddisciplines:

 • Project: studenten werken zelfstandig in groepen aan de onderzoeksopdracht en brengen zo de kennis en vaardigheden in de praktijk.
 • Principles: studenten krijgen theoretische basis voor het doen van een eenvoudige organisatie-analyse. De theorie betreft de bedrijfskundige vakgebieden organisatiekunde, marketing, economie, proces- en informatiemanagement, recht, en financiën (bedrijfseconomie)
 • Skills: studenten doen professionele vaardigheden op, op het gebied van Nederlands, Engels, communicatie, management, projectmatig werken en onderzoek.
Project Adviesbureau 1 (eerste kwartaal)

In deze periode leren studenten aan de hand van het onderzoek bij een opdrachtgever de huidige situatie van een organisatie in kaart te brengen. Dit bestaat uit een macro-, meso- (waaronder concurrentie- en afnemersanalyse) en micro-analyse (interne organisatie inclusief producten- en dienstenportfolio-analyse). Op basis van de uitkomst van de analyse wordt een conclusie getrok-ken met betrekking tot kansen en bedreigingen voor de organisatie waar zij op in kan spelen.

Wat verwachten wij van u gedurende deze periode:

 • Een rondleiding door uw organisatie
 • Inzage in schriftelijke of digitale informatie over de organisatie en haar omgeving inclu-sief financiële cijfers zoals in een jaarverslag en de gehanteerde interne rendementseis (IRR)
 • Beschikbaarheid (face to face of telefonisch) van medewerkers voor in totaal veertien interviews
 • Beschikbaarheid van een vast aanspreekpunt vanuit de organisatie waar studenten naar verwachting drie keer mee in gesprek gaan om nadere informatie te verkrijgen.
Project Adviesbureau 2 (tweede kwartaal)

In deze periode leert de student een onderdeel van de organisatie, bijvoorbeeld een proces, product of beleid te verbeteren in het kader van duurzaamheid. Een concreet verbeterplan wordt opgesteld waardoor duurzame waarde gecreëerd wordt voor u, de opdrachtgever. Het 7-S model van McKinsey is daarbij leidend. Studenten zullen deze 7 S’en van uw organisatie onder de loep nemen op zoek naar verbeteringen op het gebied van: Strategie, Significante waarden, Systemen, Structuur & Processen, Stijl van managen, Succesfactoren en Staf. Het verbeterplan houdt ook in een doorrekening van kosten en baten en aanbevelingen voor de lange termijn.

Wat verwachten wij van u gedurende deze periode

 • Toegang tot digitale en schriftelijke informatie over de 7 S’en van uw organisatie.
 • Beschikbaarheid (face to face of telefonisch) van medewerkers voor in totaal 4 interviews
 • Beschikbaarheid van een vast aanspreekpunt vanuit de organisatie waar studenten naar verwachting drie keer mee in gesprek gaan om nadere informatie te verkrijgen.
 • Wat krijgt u ervoor terug? Een uitgebreid rapport met daarin onder andere:

 • Een uiteenzetting van kansen en bedreigingen in de macro omgeving van uw organisatie en een analyse van de impact daarvan.
 • Een analyse van uw branche/markt, in het bijzonder uw concurrenten, (potentiële) afnemers, leveranciers en de kansen en bedreigingen die daaruit voort komen.
 • Een advies over de te volgen strategie
 • Een analyse van uw organisatie, op zoek naar duurzaamheidsoplossingen en een doorre-kening van de meest impactvolle oplossingen.

Wederzijdse uitwisseling en afspraken

Begeleiding

De zorg voor de begeleiding en beoordeling van de (tussentijdse) producten ligt volledig bij de opleiding. U bent opdrachtgever en u heeft geen directe verantwoordelijkheden met betrekking tot begeleiding van studenten. Als opleiding beschouwen wij u als partner en verwachten alleen de hierboven beschreven mogelijkheden van u.

U bepaalt de regels en gedragscodes binnen uw organisatie. Onze studenten zijn bij u te gast en dienen zich aan die regels te houden.

Er is sprake van een vrijwillige, vrijblijvende samenwerking zonder verplichtingen. Maar er mogen wel verwachtingen zijn. U mag verwachten dat in ruil voor uw tijd, gastvrijheid en transparantie u behandeld wordt als ware u een echte betalende opdrachtgever bent en onze studenten echte consultants zijn. U mag dus werk van een bepaald basisniveau verwachten.

Docentbegeleiders zullen in principe uw organisatie niet zelf bezoeken maar zijn wel per mail of telefonisch beschikbaar voor uw vragen. Mocht u het toch prettig vinden een gezicht bij de opleiding te kennen, kunt u dat via onderstaande contactinformatie kenbaar maken.

Aan het einde van iedere periode zal van u feedback op het product gevraagd worden. Dit is belangrijke informatie voor student en betrokken docenten.

Geheimhouding

Alle betrokken personen vanuit de opleiding, dus zowel studenten als docenten, worden geacht datgene wat hen tijdens het de projectperiode onder geheimhouding wordt toevertrouwd zodanig te behandelen. Indien u dat wenselijk acht kan een geheimhoudingscontract ondertekend worden door betrokkenen.

Contactgegevens

Heeft u behoefte aan meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de volgende personen:

Contactpersoon Project Adviesbureau Deniz Seyhan:
Email: deniz.seyhan@hu.nl
Telefoon: 0618846846

Opleidingsmanager Propedeuse: Ronald Antonissen
Email: ronald.antonissen@hu.nl
Telefoon: 0612721158