Stagerichtlijnen redacties

  1. De stageplaats wijst een praktijkbegeleider aan voor de betreffende student, die in staat en bereidĀ  is op de werkplek te coachen in wekelijkse gesprekken. Daarnaast is er een centraal aanspreekpunt.
  2. Het centrale aanspreekpunt heeft vooraf een intakegesprek met de student, waarin zij de stagedoelen, het werkplan en de wijze van begeleiden bespreken. Daarnaast kan een algemene introductie worden gegeven.
  3. De stageplaats maakt vooraf afspraken over de mogelijke vergoedingen (stagevergoeding, reiskosten, aan het werk gerelateerde onkosten). Ook worden afspraken gemaakt over werktijden, onregelmatigheid, weekeinde-werk, incidentele toetsverplichtingen etc. De stageplaats bevestigt deze afspraken in een stageovereenkomst (zie model NUV/NDP).
  4. De stageplaats verstrekt de stagiair de Regeling voor de vertrouwenspersoon/ongewenste intimiteiten.
  5. Het centrale aanspreekpunt ontvangt informatie van de opleiding over de docentbegeleider en het stageplan en geeft dit door aan de praktijkbegeleider.
  6. De praktijkbegeleider ontvangt van de student het stageplan en beoordeelt of hij hiermee kan instemmen. Zo niet, dan maakt hij dit beargumenteerd kenbaar tegenover de stagiair en de docentbegeleider. Het (goedgekeurde) stageplan is een inhoudelijk contract tussen alle partijen. De praktijkbegeleider heeft gemiddeld eenmaal per week een coachend gesprek met de student over het werk van de afgelopen week en de stagedoelen uit het stageplan.
  7. De praktijkbegeleider neemt zo nodig zelf initiatief tot contact met de docentbegeleider. Hij geeft tijdig een signaal af richting stagiair en docentbegeleider zodra hij vindt dat het naar zijn mening niet goed gaat.
  8. Vanuit de opleiding verzorgt de docentbegeleider het contact met de praktijkbegeleider en de stagiair, zo veel als wenselijk is. Hij maakt hierbij gebruik van mail en telefoon. Halverwege de stage komt hij op bezoek voor een tussentijdse evaluatie en/of is er een terugkomdag. De stageplaats geeft verlof deze bij te wonen.
  9. Aan het eind van de stage zorgt het centrale aanspreekpunt voor de schriftelijke evaluatie vanuit de redactie. Deze wordt doorgesproken in het eindbeoordelingsgesprek, op de redactie. Vooraf krijgt het centrale aanspreekpunt het conceptverslag van de stagiair toegezonden.
  10. Jaarlijks geeft het centrale aanspreekpunt zijn algemene bevindingen door aan de opleidingen, naar aanleiding van het jaarverslag van de opleidingen.

Opmerkingen of klachten? Meld ze bij het Platform Media Stages van opleidingen, NUV/NDP, NVJ en NGvH, p/a r.schets@nuv.nl