Stagerichtlijnen opleidingen

  1. De opleiding wijst een deskundige docentbegeleider toe die in staat is op afstand te coachen en goed contact onderhoudt met zowel de student als de stageplaats.
  2. De student heeft vooraf een gesprek met het centrale aanspreekpunt van de redactie, waarin wederzijdse verwachtingen worden besproken. Dit gesprek is nodig om het stageplan te kunnen schrijven.
  3. De student schrijft vooraf in opdracht van de opleiding een stageplan (zie het format Stageplan), waarin hij onder andere de leerdoelen van de stage omschrijft en hoe hij deze leerdoelen wil bereiken (werkplan). Dit stageplan is het referentiepunt voor de begeleiding en de beoordeling. De student legt het voorafgaande aan de stage ter goedkeuring voor aan de docentbegeleider.
  4. De opleiding stuurt een bevestiging van de stage naar het centrale aanspreekpunt van de redactie, met gegevens van de docentbegeleider en aanvullende informatie over de opleiding. De opleiding zorgt ervoor dat de student beschikt over de informatie die naar de stageplaats is gegaan; die stelt deze zo nodig ter beschikking van de praktijkbegeleider.
  5. Binnen 2 weken na het begin van de stage neemt de docentbegeleider telefonisch contact op met de praktijkbegeleider. Hij informeert of het stageplan akkoord is. Zo ja, dan wordt het een officieel stuk. Zo nee, dan neemt hij initiatief om dit op te lossen, eventueel d.m.v. een bezoek.
  6. Wekelijks stuurt de stagiair een verslag per email naar zijn docentbegeleider. Deze reageert hier elke keer op. Zowel de student als de docentbegeleider kunnen het initiatief nemen om elkaar te bellen.
  7. Halverwege de stage is er een terugkomdag op school en/of een tussentijds bezoek van de docentbegeleider aan de praktijkbegeleider en de student. Hierin komt uiteraard het stageplan ter sprake.
  8. Het contact tussen docentbegeleider en praktijkbegeleider is telefonisch of per mail, zo veel als wenselijk is. Het initiatief kan van beiden uitgaan.
  9. Aan het eind van de stage is er een eindbeoordelingsgesprek op de stageplaats op basis van de schriftelijke evaluatie van de praktijkbegeleider of het centrale aanspreekpunt en het conceptverslag van de student. Het eindoordeel van de stage wordt vastgesteld door de docentbegeleider.
  10. In een gezamenlijk jaarverslag presenteren de opleidingen een overzicht van de behaalde resultaten en de meest opmerkelijke kwalitatieve opmerkingen over de voorbije periode vanuit de evaluaties van de stageplaats. De stageplaatsen wordt gevraagd hierop inhoudelijk te reageren.

Opmerkingen of klachten? Meld ze bij het Platform Media Stages van opleidingen, NUV/NDP, NVJ en NGvH, p/a r.schets@nuv.nl