Landelijk stageprotocol

Amsterdam, juni 2004 - Het Nederlands Uitgeversverbond/NDP, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Genootschap voor Hoofdredacteuren, de HBO-opleidingen Journalistiek in Tilburg, Utrecht, Zwolle, Ede, en de universitaire opleidingen in Groningen, Amsterdam en Rotterdam hebben in een gezamenlijk Platform Media Stages (PMS) de intentie uitgesproken tot meer en betere samenwerking te komen rond de stages en de begeleiding van de stagiairs.

Deze intentie is bevestigd op de Conferentie Nijenrode-II, gehouden in november 2003, waar alle betrokken partijen aanwezig waren. Hieraan voorafgaand heeft het Platform Media Stages een onderzoek laten doen naar de stages op diverse terreinen van de media (Onderzoek Mediastages van Bureau Bikker). Hieruit kwamen in ieder geval twee wensen naar voren:

  • De redacties willen graag beter geïnformeerd worden over het onderwijs binnen de opleidingen.
  • De redacties stellen een betere begeleiding op prijs.

Omgekeerd hebben de opleidingen de wens uitgesproken tot betere regelingen te komen rond de begeleiding van stagiairs op de redacties. Dit was voor het platform aanleiding twee richtlijnen te ontwerpen, een voor de opleidingen, een voor de redacties. Deze richtlijnen zijn op elkaar afgestemd.

De richtlijnen hebben tot doel:

  1. meer helderheid te verschaffen over procedures en de aanwijzing van begeleiders;
  2. meer constructieve contacten te realiseren tussen de betrokkenen;
  3. meer diepgang te creëren in de begeleiding van de stagiairs, door de nadruk te leggen op coaching van competentieontwikkeling.

Een stage is een leerproces. Ons uitgangspunt is dat de redactie en de opleiding gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de stage. Met ‘het welslagen’ bedoelen we dat

  • De student een aanvaardbaar ingangsniveau heeft (taak van de opleiding), 
  • De student veel leert (taak van de redactie).

Dit doel proberen we te bereiken door middel van coaching op de werkplek (door de praktijkbegeleider) en coaching op afstand (door de docentbegeleider).

Het platform meent dat bijgaande richtlijnen, met alle verschillen die er kunnen zijn, een goede leidraad zijn tot verbetering van de communicatie tussen stagegevers en stageverleners. We adviseren u deze richtlijn in uw organisatie toe te passen.

Het Platform Mediastages