Instituut voor Communicatie

Op deze site vindt u algemene informatie over stages en afstudeeropdrachten van de opleidingen die vallen onder het instituut voor Communicatie. Daarnaast kunt u per opleiding gedetailleerde informatie terugvinden.

Het Instituut voor Communicatie bestaat uit de opleidingen: Communicatie(management), waaronder de minor EventmanagementDigitale Media en Communicatie, Bedrijfscommunicatie en International Communication and Media.

 

Sinds september 2016 zijn de opleidingen Communicatiemanagement en Bedrijfscommunicatie opgegaan in de opleiding Communicatie.

Button Stage aanbiedenOmdat in de praktijk blijkt wat een student waard is, halen wij de praktijk naar de opleiding. Uw praktijk. Via stages, afstudeeropdrachten en praktijkopdrachten leren onze studenten van uw ervaring. Anderzijds zorgen studenten vaak voor een verfrissende kijk op de praktijk vanuit de recent opgedane theoretische kennis.

Uitgangspunt is dat de student zelf op zoek gaat naar een geschikte stageplaats. De opleidingen dragen geen studenten voor. Wij vinden de ervaring die hij zo opdoet belangrijk met het oog op toekomstige sollicitaties. Dit sluit overigens niet uit dat u een stage- of afstudeeropdracht rechtstreeks bij ons kan aanmelden (klik hiervoor op de rode button 'stage aanbieden').

Beroepsopleidende stage in het derde jaar

De studenten lopen in het derde van hun opleiding stage. De derdejaars stage kan getypeerd worden als een ‘beroepsopleidende stage’ of 'meewerkstage'. Voor de meeste derdejaars studenten is de stage de eerste kennismaking met fulltime werken in een omgeving waarin ze na afloop van hun studie werkzaam zullen zijn.

Bij de derdejaars stage ligt de nadruk op het meewerken in de organisatie. Allerlei uitvoerende en licht coördinerende taken op het betreffende vakgebied behoren tot de mogelijkheden. De studenten maken gedurende de stageperiode niet alleen een leerproces door, maar leveren ze een concrete bijdrage aan het werk dat dagelijks in uw bedrijf of organisatie wordt verricht.

Afstuderen in het vierde jaar

Studenten doen in hun vierde jaar een afstudeeropdracht bij een bedrijf. De duur van deze opdracht is ongeveer 20 weken. Uitzondering hierop zijn de studenten van de opleiding Communicatiemanagement. Zij doen in hun vierde jaar een afstudeerstage. Dit is een combinatie van stagewerkzaamheden en een afstudeeropdracht gedurende 26 weken.

Uiteraard zijn onze vierdejaars studenten een stap verder dan onze derdejaars studenten wanneer ze aan hun afstudeerstage of afstudeeropdracht beginnen, zowel in hun theoretische als in hun praktische kennis en vaardigheden. Van deze studenten mag u dan ook meer verwachten. Zij kunnen adviserende, organiserende of coördinerende taken te verrichten, die passen bij de opleiding en de afstudeerrichting die gekozen hebben. Bovendien mag u een grote mate van zelfstandigheid in het functioneren van de student verwachten.

Wat vragen wij van u?

Wij vragen u om mee te werken aan onze stagedoelstellingen:

  • Het toetsen van verworven kennis en inzicht aan de praktijk
  • Op elkaar afstemmen van opleiding en praktijk
  • Verkrijgen van een duidelijker beeld van het beroep
  • De mogelijkeheid van het opdoen van sociale vaardigheden binnen een professionele context
Daarnaast verwachten wij voldoende faciliteiten voor de student om de stagewerkzaamheden dan wel afstudeeropdracht uit te kunnen voeren en adequate begeleiding vanuit het bedrijf door een 'communicatiespecialist'. Deze neemt de rol van bedrijfsbegeleider op zich en begeleidt en adviseert de student. Een stagevergoeding is niet verplicht, wel zeer gebruikelijk.